• HEM
  • PROGRAM
  • LIVESÄNDNINGAR
  • ÅTAGANDEN
  • OM OSS
  • SPONSRING
  • KONTAKT

ÅTAGANDEN

ÅTAGANDEN

Varje år utmanar Kalmarsundsveckans aktörer varandra med olika åtaganden. På så sätt snabbar vi på regionens hållbarhetsarbete och kommer ett steg närmre FN:s globala hållbarhetsmål. Här ser du årets åtaganden från våra nio aktörer.  

Kalmar Energi ska

– Sänka vattenförbrukningen 10%. Att vattentillgången inte är oändlig blev Kalmar smärtsamt medveten om under några intensiva torrmånader. Kalmar Energi utmanar övriga aktörer att mäta och spara sin vattenförbrukning med 10% årligen.

Kalmar Kommun ska

– Jobba tillsammans för biologisk mångfald - fler träd, buskar, blommor och bin!
Nu utmanar vi Kalmarsundsveckans partners och den breda allmänheten till att gynna det gröna som gynnar oss! Kommunen bygger våtmark, planterar fruktlundar, ökar ängsmarken, skapar lekmiljöer för fisk, sätter ut bihotell och mulmholkar m.m. och gör Stensö till ett kommunalt naturreservat.
På vilket sätt kommer du bidra till ett grönare skönare och friskare Kalmar?

Kretslopp Sydost ska  

Informera och utbilda om avfallsförebyggande åtgärder som gör det lätt att göra rätt för hushållen vid sin avfallshantering och därmed minska volymen förbrända sopor. Det ska vara lätt att slänga rätt sak på rätt plats, så att så mycket som möjligt av avfallet som ändå uppstår hamnar i ett slutet kretslopp och återvinns.

Linnéuniversitetet ska

- Sänka sina utsläpp vid resor med hjälp av Hållbara resval-appen och utmanar alla at göra detsamma.

Kalmar Vatten ska

– Fokusera mer på förståelse hos våra kunder för hur deras beteende påverkar vårt hållbarhetsarbete och miljön. Genom exempelvis Eco-feedback, där man visualiserar data i realtid, ska kunden känna sig delaktig i hushållning med dricksvatten likväl som vad de tillför vårt avloppsnät.

Vi utmanar övriga verksamheter att arbeta med Eco­feedback och visualisera sin driftdata för att skapa delaktighet och förståelse hos användarna. Tillsammans möjliggör vi framtidens Kalmar!

WSP ska

– Ta ytterligare steg i arbetet med att följa upp våra leverantörers miljöarbete vilket innebär att vi framöver ska följa upp 80% av våra leverantörer inom kategorierna systematiskt miljöarbete resurser och avfall, transporter och drivmedel samt farliga ämnen.

Länsförsäkringar ska  

- Både i vår egen kapitalförvaltning och genom kundrådgivning, bidra till omställningen till en hållbar finansmarknad. För vår egen kapitalförvaltning följer vi FNs principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) samt Global Compact för ansvarsfullt företagande. Vi utesluter bolag som kopplas samman med vapen, kol, oljesand, tobak och spel. Vid varje ny investering har vi med FN´s globala mål för hållbar utveckling som en del i utvärderingsprocessen. Vi utmanar samtliga att se över sitt kapital, sparande och fonder.

Skanska ska  

– Tillsammans med kund i våra projekt, arbeta fram lösningar som reducerar CO2 med 10%, vilket även leder till sänkt totalkostnad, utifrån klimat och kostnadskalkyl. Klimatbesparingarna ska registreras i Skanska Sveriges Klimattapp.

– Kunna tillverka och tillhandahålla Grön betong från vår betongfabrik i Rockneby. Grön betong ger en CO2-reduktion på 20-50% beroende på kvalitet.

Kalmarhem ska  

– Definiera sin klimatpåverkan i termer av antal CO2 -ekvivalenter verksamheten – direkt och indirekt – totalt genererar i utsläpp per år (med allt vad det innebär av avgränsningar och beräkningar).

– Identifiera de största utsläppsposterna (vilka lär variera i antal, omfattning och form från verksamhet till verksamhet).

– Redovisa och publicera de båda punkterna ovan och en preliminär/initial tioårsplan med konkreta  mätvärden, delmål och aktiviteter som styr mot att nå netto-noll-utsläpp senast 2045 i linje med Sveriges klimatlag.